rot

Publikacje z zakresu PZP

Prawo zamówień publicznych. Publikacje.

 1. Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Wolters Kluwer aktualizacja 2019 r.),
  Opis: Komentarz do ustawy prawo zamówień publicznych, którego współautorem jest r. pr. Irena Skubiszak- Kalinowska. Dostępny i regularnie aktualizowany w SIP Lex.

 2. Najczęściej wprowadzane zmiany w umowach (Miesięcznik Przetargi Publiczne, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010),

 3. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji (Przegląd Prawa Handlowego, Nr 7/2007) 1

 4. Nowe przepisy prawa zamówień publicznych (Temidium, Nr 4(51)/2008),

 5. Wątpliwości i zastrzeżenia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 5/2008),

 6. Skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2008),

 7. Brak wezwania do przedłożenia ważności wadium (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 7/2008),

 8. Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany (Przegląd Prawa Handlowego, Nr 8/2008) 2,

 9. Bezpośredni udział w przygotowaniu przetargu jako przesłanka wykluczenia wykonawcy, Część I i II (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2008 i 9/2008),

 10. Według jakich przepisów toczy się postępowanie, gdy skargę na wyrok KIO rozpoznaje wydział gospodarczy? (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2008),

 11. Prawidłowe przygotowanie oferty pierwszym krokiem do wygrania przetargu (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2009),

 12. Omyłki w ofercie na tle art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Glosa, Nr 2/2009) 3,

 13. „Podwykonawca” i „zatrudniony” jako osoby trzecie biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia- problemy z praktycznym rozgraniczeniem pojęć (Temidium Nr 2(53) 2009),

 14. Nieprawdziwe informacje w świetle orzecznictwa (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 3/2009),

 15. Wadium w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Pzp (Temidium, 3(54)/2009),

 16. Nieścisłości zawarte w ofercie nie zawsze muszą decydować o konieczności jej odrzucenia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 3/2009),

 17. Jakie błędy wykonawcy nie zostaną poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2009),

 18. Interes prawny jako niezbędna przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej- ewolucja pojęcia (Temidium, Nr 4(55)/2009),

 19. Profesjonalizm uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia- konsekwencje prawne (Temidium, 5(56)/2009),

 20. Powtórzenie oprotestowanej czynności (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009),

 21. Poprawianie ofert (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009),

 22. Wybór dwóch najkorzystniejszych ofert a unieważnienie postępowania (Zamówienia Publiczne Doradca,  Nr 6/2009),

 23. Zasady poprawiania „innych omyłek” w orzecznictwie KIO (Zamówienia Publiczne Doradca nr 7/2009),

 24. Wezwanie do uzupełniania dokumentów, przesłanki zatrzymania wadium (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2009),

 25. Obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2009),

 26. Odwołanie (Monitor Zamówień Publicznych Nr 09(61)/2009),

 27. Skarga do sądu (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 11/2009),

 28. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pk.t 6 Pzp (Zamówienia Publiczne Doradca  nr 10/2009),

 29. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne pod warunkiem (Zamówienia Publiczne Doradca 11/2009),

 30. Wykluczenie wykonawcy a wykonalność decyzji organów (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 11/2009),

 31. Odpowiedź na skargę (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 12/2009),

 32. Zamawiający sektorowy czy klasyczny (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2009), 

 33. Mała i duża nowelizacja prawa zamówień publicznych (Temidum, Nr 1(57)/2010),

 34. Dynamiczny system zakupów (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 1/2010),

 35. „Milczenie” wykonawcy a poprawianie omyłki (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 1/2010),

 36. Termin ważności wadium. Część I i II (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2010 i 3/2010),

 37. Środki ochrony prawnej po nowelizacji (Temidium, Nr 2(58)/2010),

 38. Kto „pilnuje” terminu ważności wadium? Cześć I i II (Przetargi Publiczne, Nr 2/2010 i 3/2010),

 39. Ważność dokumentów składanych przez cudzoziemców (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2010),

 40. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie Pzp (Monitor Zamówień Publicznych Nr 05(69)/2010),

 41. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie Pzp 2 (Monitor Zamówień Publicznych Nr 06(70)/2010),

 42. Sprzeczne wyjaśnienia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2010),

 43. Forma dostarczanych w zamówieniach publicznych bonów towarowych (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2010),

 44. Możliwość niestosowania przepisów Pzp przy zamawianiu grupowych ubezpieczeń pracowników (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2010),

 45. Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2010),

 46. Innowacje w zamówieniach publicznych (Temidium, Nr 3(59)/2010),

 47. Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce- ekspertyza, (Publikacja PARP, Warszawa 2011),

 48. Opis przedmiotu zamówienia na rynku IT (Temidium, Nr1(62)/2011),

 49. Sprzeciw wykonawcy (Przetargi Publiczne, Nr 1/2011),

 50. Rozwiązania równoważne Część I i Część II (Zamówienia Publiczne Doradca 3/2011; 4/2011),

 51. Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Temidium Nr 3(64)/2011),

 52. Pełnomocnictwo a prawo zamówień publicznych (Temidium Nr 4(65)/2011),

 53. Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego a jego udział w wykonaniu zamówienia (Temidium, 5(66)/2011),

 54. Siła Wyższa (Przetargi Publiczne Nr 6(67)/2011),

 55. Partnerstwo publiczno-prywatne a zamówienia publiczne (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 7/2011),

 56. Budowa szpitala w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 10/2011),

 57. Dochodzenie zwrotu zatrzymanego wadium (Temidium, Nr 1(67)/2012),

 58. Nowelizacja ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a zamówienia publiczne (Temidium Nr 2(68)/2012),

 59. Opis przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu IT (Zamówienia Publiczne Doradca nr 4/2012),

 60. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 6/2012),

 61. Co zrobić z ofertą zawierającą zbyt wysoką cenę (Przetargi Publiczne nr 6/2012),

 62. Quasi-protest (Przetargi Publiczne Nr 8/2012),

 63. Czy oceniać zasadność wykluczenia (Przetargi Publiczne Nr 9/2012),

 64. Stosowanie art. 24 ust. 1 pkt. 1a Pzp w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 9/2012),

 65. Czy art. 46 ust. 4a pzp spełnił swoją rolę w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym i jest przez zamawiających stosowany zgodnie z założeniami które przyświecały jego wprowadzeniu do ustawy (Przetargi Publiczne nr 10/2012),

 66. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym (Temidium Nr 4(70)2012),

 67. Formy uczestnictwa w postępowaniu (Przetargi Publiczne nr 12/2012)- (nasz pierwotny tytuł „Konsorcjum, podwykonawstwo, potencjał podmiotu trzeciego – co i kiedy wybrać?”),

 68. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - szansa czy zagrożenie (Temidium nr 1(72)/2013),

 69. Nowelizacja okiem praktyka (Przetargi Publiczne 2/2013),

 70. Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt. 1 a pzp (Przetargi Publiczne 2/2013),

 71. Kiedy występujące pomiędzy wykonawcami powiązania nie będą prowadziły do zachwiania uczciwej konkurencji? (Przetargi Publiczne 3/2013),

 72. Rozstrzygnięcia odwołań (Vademecum przetargów publicznych kwiecień-czerwiec 2013),

 73. Koszty odwołania i sposób ich rozliczenia (Vademecum przetargów publicznych kwiecień-czerwiec 2013),

 74. Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Vademecum przetargów publicznych, kwiecień-czerwiec 2013),

 75. Wykluczenie wykonawcy – nowe przesłanki i wciąż nierozwiązane problemy ze stosowaniem dotychczasowych (Temidium nr (73) 2 czerwiec 2013),

 76. Dialog techniczny krok po kroku, (Przetargi publiczne nr 5/2013),

 77. Jak rozumieć art. 22 ust. 5 Prawa zamówień publicznych? (Temidium, Nr 3 (74) Sierpień 2013),

 78. Funkcjonalność jako kryterium oceny ofert (Przetargi Publiczne październik 2013 r.),

 79. Poświadczenie, oświadczenie i inne dokumenty (Przetargi Publiczne, styczeń 2014 r.),
  Opis: W artykule poruszono problematykę spełniania przez wykonawcę kryterium wiarygodności, poprzez przedstawienie dokumentów na potwierdzenie swojej wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,4575,poswiadczenie-oswiadczenie-i-inne-dokumenty.html

 80. Aspekty prawne „rewolucji” na  rynku usług pocztowych (Rewolucja na rynku usług pocztowych- tak w gazecie), (Przetargi Publiczne luty 2014 r.),
  Opis: Autorka odnosi się do zmian na rynku pocztowym w zakresie doręczeń przesyłek sądowych i końcem dominacji Poczty Polskiej S.A.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,4653,rewolucja-na-rynku-uslug-pocztowych.html

 81. Depozyt Sądowy, (Przetargi Publiczne marzec 2014 r.),
  Opis: Autorka odnosi się do problematyki depozytu sądowego na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,4725,depozyt-sadowy.html

 82. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne - zagadnienia wybrane.(Zamówienia Publiczne Doradca październik 2014 r.),
  Opis: W związku z rozwojem branży IT oraz wiążącą się z tym popularnością postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw oraz usług informatycznych, autorka podjęła problematykę specyfiki udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne. W pierwszej części cyklu publikacji na ten temat, stara się przybliżyć zagadnienia zawiązane z prawidłowym konstruowaniem opisu przedmiotu zamówienia, a także konsekwencjami ewentualnych naruszeń w tym zakresie.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/specyfika-zamowien-na-systemy-informatyczne/

 83. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne - zagadnienia wybrane cz.2 (Zamówienia Publiczne Doradca listopad 2014 r.),
  Opis: Autorka po raz kolejny podejmuje problematykę zamówień na systemy informatyczne, przybliżając kwestie związane z prezentacją próbki systemu IT, a szczególnie dotyczące jej kwalifikacji, zakresu oraz możliwości zastrzeżenia jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/udzielanie-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne-zagadnienia-wybrane-cz2/

 84. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne - wybrane zagadnienia cz.3 (Zamówienia Publiczne Doradca grudzień 2014 r.),
  Opis: Artykuł stanowi kontynuacje rozważań dotyczących zamówień na systemy informatyczne. Autorka przedstawia w nim zagadnienia związane z kryteriami oceny ofert z zasygnalizowaniem odrębności postępowań w przypadku zakupów informatycznych.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/udzielanie-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne-wybrane-zagadnienia-cz3/

 85. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – część czwarta. (Zamówienia Publiczne Doradca marzec 2015 r.),
  Opis: Autorka podejmuje dalsze rozważania dotyczące specyfiki zamówień publicznych w branży IT, kontynuuje rozważania dotyczące kryteriów oceny ofert rozpoczęte w poprzedniej części tego cyklu publikacji. W niniejszej części przestawiona została: charakterystyka wybranych kryteriów pozacenowych, a także związanego z nimi orzecznictwa i piśmiennictwa.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/udzielanie-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne-wybrane-zagadnienia-cz4/

 86. Zmiany wprowadzone do Prawa zamówień publicznych obowiązujące od 19 października 2014 r.( Temidium marzec 2015 r.),
  Opis: Autorka omawia zmiany wprowadzone w prawie zamówień publicznych nowelizacją, która weszła w życie 19 października 2014 r., zwracając uwagę na ich konsekwencje zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy.
  Link:https://www.temidium.pl/artykul/zmiany_wprowadzone_do_prawa_zamowien_publicznych_obowiazujace_od_19_pazdziernika_2014_r-1604.html

 87. Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – część piąta. (Zamówienia Publiczne Doradca kwiecień 2015 r.),
  Opis: Ostatnia część cyklu publikacji odnoszącej się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w branży IT. Autorka poruszyła w niej problematykę pozacenowych kryteriów oceny ofert po nowelizacji, szczególnie zwracając uwagę na kryteria odnoszące się do samej realizacji zamówienia.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/udzielanie-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne-wybrane-zagadnienia-cz5/

 88. Uzasadnienie zastrzeżenia – (Przetargi Publiczne czerwiec 2015 r.),
  Opis: Autorka porusza problematykę wskazania przez wykonawcę zasadności zastrzeżenia objęcia poufnością niektórych informacji zawartych w ofercie.

 89. Dorozumiana zgoda – (Przetargi Publiczne 2015 r.),

 90. Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda - (Przetargi Publiczne wrzesień 2015 r.),
  Opis: Autorka rozważa, czy milczenie wykonawcy można uznać za dorozumianą zgodę. Zwraca uwagę, że w prawie zamówień publicznych nie określono działań wykonawcy, które mają być uznawane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/prawo-i-orzecznictwo/artykul,6002,milczenie-wykonawcy-jako-dorozumiana-zgoda.html

 91. Odwrotne obciążenie VAT - jakie obowiązki nakłada na zamawiającego” – (Przetargi Publiczne 2015 r.),
  Opis: Autorka sygnalizuje obowiązki jakie na zamawiającego nakłada odwrotne obciążenie VAT.

 92. Zasoby ekonomiczne podmiotu trzeciego - (Przetargi Publiczne październik 2015 r.),
  Opis: W artykule autorka pochyliła się nad problematyką możliwości wykonawcy polegania na zasobach ekonomicznych podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,6066,zasoby-ekonomiczne-podmiotu-trzeciego.html

 93. Gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum – (Przetargi Publiczne grudzień 2015 r.),
  Opis: W artykule autorka odnosi się do problematyki, czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest prawidłowa.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,6215,gwarancja-wadialna-wnoszona-przez-konsorcjum.html

 94. Nowe kwoty progowe w zamówieniach – (Przetargi Publiczne luty 2016 r.),
  Opis: Artykuł powstał w związku z wydaniem przez Komisją Europejską nowych rozporządzeń w sprawie kwot progowych obowiązujących na gruncie zamówień publicznych.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,6340,nowe-kwoty-progowe-w-zamowieniach.html

 95. Prawo Zamówień Publicznych - zagadnienia wybrane. Część pierwsza.” (Zamówienia Publiczne – Doradca luty 2016 r.),

 96. Prawo Zamówień Publicznych - zagadnienia wybrane. Część druga.” (Zamówienia Publiczne – Doradca luty 2016 r.),
  Opis: Autorka wskazuje na regulacje na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych, mogące stanowić problem zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Między innymi odnosi się do rażąco niskiej ceny w ofercie oraz powiązań kapitałowych.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/prawo-zamowien-publicznych-zagadnienia-wybrane/

 97. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nadmierna biurokracja czy ułatwienia dla wykonawców? (Temidium kwiecień 2016 r.),
  Opis: Autorka wyjaśnia zagadnienia związane z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, w związku z implementacją dyrektywy 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r., dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
  Link: https://www.temidium.pl/content/eboks/Temidium84/html5/index.html

 98. Kryteria oceny ofert – najważniejsze zmiany- (Przetargi Publiczne wrzesień 2016 r.),
  Opis: Artykuł poświęcony zmianom odnoszącym się do kryteriów oceny ofert po nowelizacji prawa zamówień publicznych, ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,6813,kryteria-oceny-ofert-najwazniejsze-zmiany.html

 99. Co należy wiedzieć o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ)? (Zamawiający listopad-grudzień 2016 r.),
  Opis: Publikacja wyjaśnia kwestie związane z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, który funkcjonuje na gruncie zamówień publicznych od 2016 r.

 100. Czy zakaz dzielenia zamówień oznacz nakaz ich agregacji - (Zamawiający styczeń-luty 2017 r.),
  Opis: Autorka artykułu zwraca uwagę na konsekwencje prawne, które wynikają z nieprawidłowego działania zamawiającego w tej kwestii, odnosząc się do jednego z orzeczeń KIO.

 101. Kara umowna a odszkodowanie w zamówieniach publicznych Naliczenie kary umownej, zasądzenie odszkodowania a wykluczenie Wykonawcy (Przetargi Publiczne maj 2017 r.),
  Opis: Autorka odniosła się do kwestii zawiązanej z kara umowną i odszkodowaniem na gruncie zamówień publicznych.

 102. Self - cleaning w świetle najnowszego orzecznictwa KIO – zagadnienia wybrane (Przetargi Publiczne 2017 r.),
  Opis: Analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczących procedury self- cleaning.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/spis-tresci,446,maj-2017.html?

 103. Procedura odwrócona – czy uprości postępowanie o Zamówienie (Monitor Zamówień Publicznych czerwiec 2017 r.),
  Opis: Artykuł szczegółowo omawia kwestie związane z procedurą odwróconą, wprowadzoną do ustawy prawo zamówień publicznych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/procedura-odwrocona-czy-uprosci-postepowanie-o-zamowienie

 104. Udział podwykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych orzeczeń KIO – zagadnienia wybrane (Zamawiający,czerwiec 2017 r.),
  Opis: Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego udziału podwykonawców w procedurze o udzielanie zamówienia publicznego.

 105. Self - cleaning w orzecznictwie (cz. 1) – (Przetargi Publiczne sierpień 2017 r.),
  Opis: Autorka porusza kwestię samooczyszczenia na gruncie prawa zamówień publicznych
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/wydanie,459,sierpien-2017.html

 106. Self - cleaning w orzecznictwie (cz. 2) – (Przetargi Publiczne wrzesień 2017 r.),
  Opis: Artykuł stanowi kontynuacje omawiania tematyki procedury self- cleaning, zapoczątkowanej w poprzednim wydaniu.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/wydanie,463,wrzesien-2017.html

 107. Polemicznie o terminie związania ofertą - (Monitor Zamówień Publicznych styczeń 2018 r.)
  Opis: Autorka porusza problematykę terminu związania ofertą na gruncie zamówień publicznych. Stawia pytanie, czy jeżeli wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu zawiązania ofertą, można wykluczyć z przetargu bądź odrzucić złożoną przez niego ofertę.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/polemicznie-o-terminie-zwiazania-oferta

 108. Interes w uzyskaniu zamówienia – (Monitor Zamówień Publicznych luty 2018 r.),
  Opis: W powyższym artykule autorka zwraca uwagę w jaki sposób powinno się rozumieć pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia, występującego na gruncie ustawy.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/interes-w-uzyskaniu-zamowienia

 109. Samo uzupełnienia dokumentów -(Monitor Zamówień Publicznych czerwiec 2018 r.),
  Opis: Artykuł porusza problematykę samodzielnego uzupełniania dokumentów przez wykonawców.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/samouzupelnienia-dokumentow

 110. Zasoby podmiotów trzecich a kryteria selekcji – (Przetargi Publiczne lipiec 2018 r.),
  Opis: Autorka omawia kwestię, w jakich sytuacjach wykonawca ma możliwość powołania się na potencjał podmiotu trzeciego. Czy jedynie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czy również w celu uzyskania punktacji w ramach kryteriów selekcji.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8085,zasoby-podmiotow-trzecich-a-kryteria-selekcji.html

 111. Perspektywa zmian – (Monitor Zamówień Publicznych wrzesień 2018 r.)
  Opis: W tej publikacji autorka odnosi się do problemów związanych ze środkami ochrony prawnej występujących na gruncie zamówień publicznych i odnosi się do Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.
  Link:https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/przyszlosc-zamowien-publicznych-perspektywa-zmian

 112. Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Zamówienia Publiczne – Doradca październik 2018 r.),
  Opis: W publikacji po raz pierwszy zwrócono uwagę na pojawiającą się na gruncie zamówień publicznych wątpliwość, co do możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym/

 113. Dominacje i zależności między spółkami w kontekście art. 22 i 22a PZP (Monitor Zamówień Publicznych listopad 2018 r.),
  Opis: Artykuł ten odnosi się do występujących w praktyce, jednak nie uregulowanych wprost w ustawie prawo zamówień publicznych kwestii związanych z problematyką wzajemnego korzystania z doświadczenia spółek w ramach istniejącej grupy kapitałowej na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/dominacje-i-zaleznosci-miedzy-spolkami-w-kontekscie-art-22-i-22a-pzp

 114. Spory dotyczące potencjału podmiotu trzeciego. (Monitor Zamówień Publicznych, Grudzień 2018 r.),
  Opis: W artykule odniesiono się do problemów interpretacyjnych ustawy prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 2016 r. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 22a ust. 6 ustawy p.z.p., w którego wykładni zachodzą liczne rozbieżności.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/spory-dotyczace-potencjalu-podmiotu-trzeciego

 115. Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 4.1.2019 r. (KIO 2611/18)
  Czy skan dokumentu pisemnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymóg formy elektronicznej oferty przetargowej? Dwugłos w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem KIO z 4.1.2019 r. (Prawo Zamówień Publicznych 2018, Nr 4, str. 105)
  Opis: Glosa do wyroku o sygn. KIO 2611/18, który jako pierwszy odniósł się do możliwości złożenia oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie skanu. Autorka nie zgadza się w niej z rozstrzygnięciem Izby.

 116. Przegląd niektórych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących elektronizacji zamówień publicznych (Prawo Zamówień Publicznych 2018, Nr 4, str. 118)
  Opis: Przegląd orzeczeń KIO, odnoszących się do elektronizacji zamówień publicznych, między innymi zagadnień takich jak: algorytm SHA- 1, walidacja podpisu elektronicznego, szyfrowanie JEDZ, niesprawne działanie platformy zakupowej

 117. Interes publiczny jako przesłanka unieważnienia postępowania. (Przetargi Publiczne Kwiecień 2019 r.)
  Opis: Artykuł omawia problematykę związaną z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, odwołując się zarówno do doktryny, jak i orzecznictwa.
  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8442,interes-publiczny-jako-przeslanka-uniewaznienia-postepowania.html

 118. Skan oferty- opinie i praktyka (Monitor Zamówień Publicznych, maj 2019 r.)
  Opis: Artykuł podsumowujący toczącą się w środowisku zamówień publicznych dyskusję dotyczącą możliwości uznania skanu oferty za oryginał. Zestawienie różnych poglądów; w tym orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, opinia PIIT.
  Link: https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/skan-oferty-opinie-i-praktyka

 119. Odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń do elektronicznej Komunikacji. (Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce, maj-czerwiec 2019 r.)
  Opis: W artykule autorka poruszyła kwestię odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za brak możliwości złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na nieprawidłowe działanie platformy zakupowej.

 120. Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Wolters Kluwer aktualizacja 2019 r.)
  Opis: Komentarz do ustawy prawo zamówień publicznych, którego współautorem jest r. pr. Irena Skubiszak- Kalinowska. Dostępny i regularnie aktualizowany w SIP Lex.
  Link: https://sip.lex.pl/#/commentary/587734969/532409/skubiszak-kalinowska-irena-wiktorowska-ewa-prawo-zamowien-publicznych-komentarz?keyword=prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych%20komentarz&cm=SFIRST

 121. Forma składania wadium- (Zamówienia Publiczne. Doradca, sierpień 2019 r.)
  Opis: Artykuł porusza problematykę formy składania wadium na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych.
  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/forma-skladania-wadium/

 122. Biała lista podatników VAT- nowe narzędzie do weryfikacji kontrahentów (Biegły sądowy.info)
  Opis: Artykuł omawia wprowadzone z dniem 1 września 2019 r. narzędzie do weryfikacji kontrahentów tzw. „biała lista” podatników VAT
  Link: https://www.bieglysadowy.info/wp-content/uploads/2019/09/Bia%C5%82a-lista-podatnik%C3%B3w-VAT-%E2%80%93-nowe-narz%C4%99dzie-do-weryfikacji-kontrahent%C3%B3w.pdf

 123.  Bezprawne wpływanie na zamawiającego (Przetargi Publiczne, luty 2020 r.)                                                                                                               

   Opis: Artykuł dotyczy praktycznych aspektów przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy prawo zamowień publicznych. Zgodnie z nim zamawiający powinien wykluczyć z postępowania wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności   zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                  

   Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8807,bezprawne-wplywanie-na-zamawiajacego.html

 124. Weryfikacja spełniania przez ofertę kryteriów jej oceny (Zamówienia Publiczne. Doradca, marzec 2020 r.)                                                       

  Opis: Artykuł porusza kwestię weryfikacji spełniania  kryteriów oceny ofert. Autorka odpowiada na pytanie, czy zamawiający jest uprawniony do żądania dokumentów na potwierdzenie krtyteriów oceny ofert, odwołując się w tym wzgledzie do dyrektywy klasycznej, a także obowiązującej i przyszłej ustawy prawo zamówień publicznych. Zwraca również uwagę co może stanowić przedmiotowy środek dowodowy oraz na problem weryfikowalności prawdziwości danych zawartych przez wykonawców w ofertach.

  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/weryfikacja-spelniania-przez-oferte-kryteriow-jej-oceny

 125.  Odpowiedzialność za elektroniczne oświadczenie woli (PZP Prawo zamówień publicznych – kwartalnik, Nr 4(63)/2019)                                              Opis: Artykuł odnosi się do problemu niedostatecznej regulacji sfery odpowiedzialności prawnej z tytułu   nieprawidłowego działania systemów teleinformatycznych, za pomocą których są prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka dokonała w nim analizy istniejących na gruncie kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych regulacji   prawnych, orzecznictwa, a także zweryfikowała regulaminy oraz umowy z niektórymi dostawcami wybranych rozwiązań informatycznych.                                                                                                                                Link: https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrvgi3dkoi

 126. Wystawienie gwarancji wadialnej wyłącznie na jednego członka konsorcjum (Zamówienia Publiczne. Doradca, lipiec 2020 r.)                             

  Opis: Artykuł porusza problematykę związaną z możliwością wystawienia gwarancji wadialnej wyłącznie na jednego członka konsorcjum. Autorka  dokonała w nim analizy orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020r. 

  Link:https://zamowieniapublicznedoradca.pl/wystawienie-gwarancji-wadialnej-wylacznie-na-jednego-czlonka-konsorcjum/

 127. Zasada proporcjonalności - przegląd orzecznictwa (Zamówienia Publiczne. Doradca, październik 2020 r.)         

  Opis: Artykuł stanowi próbę kompleksowego przedstawienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego w różnych aspektach obowiazywania zasady proporcjonalności. Zarysowano w nim również regulacją nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w tym wzgledzie. 

  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/zasada-proporcjonalnosci-przeglad-orzecznictwa/

 128. Nieprawdziwe informacje (Przetargi Publiczne, listopad 2020 r.)

  Opis: W artykule omówiono przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania z powodu składania przez nich nieprawdziwych informacji w postępowaniu oraz możliwość samooczyszczenia w tym zakresie.

  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/temat-numeru/artykul,9101,nieprawdziwe-informacje.html

 129. Przesłanki do odrzucenia oferty – art. 26 ust. 1 pkt 1 - 9 nowego Pzp (Zamówienia Publiczne Doradca. Dodatek. Nowe Prawo zamówień publicznych krok po kroku)

  Opis: W artykule omówiono dziewięć pierwszych przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty wykonawcy, opisanych w art. 226 ust. 1 pkt 1-9 nowego Prawa zamówień publicznych.

  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/

 130. Zamówienia publiczne: Praca organizatorów przetargów powinna być efektywniejsza (Rzeczpospolita, 30 grudnia 2020 r.- dodatek dotyczący orzecznictwa)

  Opis: W artykule poruszono kwestię terminu związania ofertą, na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

  Link: https://lnkd.in/eaMqDPa

 131. Proporcjonalność w nowym pzp (Przetargi Publiczne, styczeń 2021 r.)

  Opis: Artykuł odnosi się do zasady proporcjonalności w doktrynie i orzecznictwie europejskim oraz na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

  Link: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,9198,proporcjonalnosc-w-nowym-pzp.html

 132. Konsorcjum w nowym Prawie zamówień publicznych (Zamówienia publiczne DORADCA, marzec 2021 r.)

  Opis: Autorka szczegółowo omawia kwestie związane ze wspólnym ubieganiem się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W artykule odwołuje się do regulacji dyrektywy klasycznej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w tym orzeczenia o sygn. C – 387/14) oraz Krajowej Izby Odwoławczej, a także omawia krajową regulację dotyczącą konsorcjum.

  Link: https://zamowieniapublicznedoradca.pl/konsorcjum-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych/

 133. Wadium -  nowe zasady (Przetargi publiczne, kwiecień 2021 r.)

  Opis: Autorka omawia przepisy odnoszące się do wadium w nowym prawie zamówień publicznych oraz zwraca uwagę na powiązanie tej instytucji z nowymi mechanizmami regulującymi termin związania ofertą.

 134. Zamówienia publiczne: czy cudzy potencjał można użyć przy przetargach. (Rzeczpospolita – Dodatek prawny; czerwiec 2021 r.)

  Opis: Artykuł porusza problematykę posługiwania się potencjałem tzw. podmiotów trzecich/udostępniających zasoby. Link: https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/305199995-Zamowienia-publiczne-czy-cudzy-potencjal-mozna-uzyc-przy-przetargach.html

 135. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. (Zamówienia Publiczne – Doradca; 6/2021)

 

 

 

 


1. z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2. z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3. z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282