rot

Zamówienia publiczne - doradztwo prawne

Kancelaria Prawna ISK od początku swojej działalności (2002 r.) świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych - zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Oferujemy doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych, stanowiących element finansów   publicznych, uwzględniających szczegółowe rozwiązania w obszarze wydatkowania środków publicznych. Proponujemy wsparcie w różnego rodzaju trybach z uwzględnieniem przetargu ograniczonego i nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, zamówień z wolnej ręki, zapytania o cenę, jak i licytacji ekonomicznej. Zapewniamy wsparcie podmiotom z sektora finansowego oraz innym o charakterze podobnym lub kontrolowanym przez jednostki z sektora finansów publicznych.

 

 

Doradztwo prawne dla Zamawiającego:

 

 • określanie procedury postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego oraz wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami ustawowymi i stanem faktycznym po stronie Zamawiającego;
 • przygotowanie wszelkich niezbędnych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • przygotowanie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - w zależności od wartości zamówienia oraz wybranego trybu postępowania;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania do siwz i przetargu zgłaszanych przez dostawców i wykonawców;
 • badanie pod względem formalnym ofert i wykonawców w zamówieniach publicznych - pod kątem zaistnienia przesłanek skutkujących  wykluczeniem Wykonawcy lub uzasadniających odrzucenie jego oferty;
 • uzasadnienie (prawne i faktyczne) wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowanie propozycji rozpatrywania wniesionych odwołań, np. od wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiadomienia o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania, odrzuceniu oferty, zawiadomień i ogłoszeń o wyniku postępowania w zależności od wybranego trybu i procedury postępowania;
 • właściwego dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stosowanie do jego wartości w protokole postępowania;
 • przygotowania dokumentacji do kontroli;
 • analizy opracowywanych przez zamawiającego dokumentów przetargowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • napisania praktycznego przewodnika w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez konkretnego Zamawiającego, uwzględniającego specyfikę udzielanych przez niego  zamówień oraz  obejmującego w szczególności audyt od 8 – 10 wybranych postępowań zakończonych protokołami  postępowania oraz wskazanie błędów popełnionych przez Zamawiającego.
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Doradztwo prawne dla wykonawcy:

 

 • sprawdzania spełnienia przez Zamawiającego przesłanek do wyboru trybu udzielenia zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 • zbadania specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem jej zgodności z aktami prawnym oraz przeprowadzenie jej analizy ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków jakie musi spełnić Wykonawca;
 • formułowania zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zbadania zasadności wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty uwzględniając przedstawione uzasadnianie prawne i faktyczne;
 • przygotowania propozycji treści odwołania, np. od wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • analizy sporządzonej oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 • sporządzanie wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej przez Prezesa UZP;
 • reprezentowania Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282