rot

Publikacje z zakresu PZP

Prawo zamówień publicznych. Publikacje.

 1. Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany; Opublikowano: LEX/el. 2018; wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.;
 2. Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz; Opublikowano: WKP 2017; wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.
 3. Elektroniczny poradnik LEX Navigator Partnerstwo Publiczno-prywatne i LEX Navigator Zamówienia Publiczne – współautorstwo;
 4. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji (Przegląd Prawa Handlowego, Nr 7/2007);
 5. Nowe przepisy prawa zamówień publicznych (Temidium, Nr 4(51)/2008);
 6. Wątpliwości i zastrzeżenia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 5/2008);
 7. Skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2008);
 8. Brak wezwania do przedłożenia ważności wadium (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 7/2008);
 9. Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany (Przegląd Prawa Handlowego, Nr 8/2008);
 10. Bezpośredni udział w przygotowaniu przetargu jako przesłanka wykluczenia wykonawcy, Część I i II (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2008 i 9/2008);
 11. Według jakich przepisów toczy się postępowanie, gdy skargę na wyrok KIO rozpoznaje wydział gospodarczy? (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2008);
 12. Prawidłowe przygotowanie oferty pierwszym krokiem do wygrania przetargu (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2009);
 13. Omyłki w ofercie na tle art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Glosa, Nr 2/2009);
 14. „Podwykonawca” i „zatrudniony” jako osoby trzecie biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia- problemy z praktycznym rozgraniczeniem pojęć (Temidium Nr 2(53) 2009);
 15. Nieprawdziwe informacje w świetle orzecznictwa (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 3/2009);
 16. Wadium w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Pzp (Temidium, 3(54)/2009);
 17. Nieścisłości zawarte w ofercie nie zawsze muszą decydować o konieczności jej odrzucenia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 3/2009);
 18. Jakie błędy wykonawcy nie zostaną poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2009);
 19. Interes prawny jako niezbędna przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej- ewolucja pojęcia (Temidium, Nr 4(55)/2009);
 20. Profesjonalizm uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia- konsekwencje prawne (Temidium, 5(56)/2009);
 21. Powtórzenie oprotestowanej czynności (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009);
 22. Poprawianie ofert (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009);
 23. Wybór dwóch najkorzystniejszych ofert a unieważnienie postępowania (Zamówienia Publiczne Doradca,  Nr 6/2009);
 24. Zasady poprawiania „innych omyłek” w orzecznictwie KIO (Zamówienia Publiczne Doradca nr 7/2009);
 25. Wezwanie do uzupełniania dokumentów, przesłanki zatrzymania wadium (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2009);
 26. Obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2009);
 27. Odwołanie (Monitor Zamówień Publicznych Nr 09(61)/2009);
 28. Skarga do sądu (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 11/2009);
 29. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pk.t 6 Pzp (Zamówienia Publiczne Doradca  nr 10/2009);
 30. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne pod warunkiem (Zamówienia Publiczne Doradca 11/2009);
 31. Odpowiedź na skargę (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 12/2009);
 32. Zamawiający sektorowy czy klasyczny (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2009); 
 33. Mała i duża nowelizacja prawa zamówień publicznych (Temidum, Nr 1(57)/2010);
 34. Dynamiczny system zakupów (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 1/2010);
 35. Milczenie” wykonawcy a poprawianie omyłki (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 1/2010);
 36. Termin ważności wadium. Część I i II (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2010 i 3/2010);
 37. Środki ochrony prawnej po nowelizacji (Temidium, Nr 2(58)/2010);
 38. Kto „pilnuje” terminu ważności wadium? Cześć I i II (Przetargi Publiczne, Nr 2/2010 i 3/2010);
 39. Ważność dokumentów składanych przez cudzoziemców (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2010);
 40. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie Pzp (Monitor Zamówień Publicznych Nr 05(69)/2010);
 41. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie Pzp 2 (Monitor Zamówień Publicznych Nr 06(70)/2010);
 42. Sprzeczne wyjaśnienia (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2010);
 43. Forma dostarczanych w zamówieniach publicznych bonów towarowych (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2010);
 44. Możliwość niestosowania przepisów Pzp przy zamawianiu grupowych ubezpieczeń pracowników (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2010);
 45. Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2010);
 46. Innowacje w zamówieniach publicznych (Temidium, Nr 3(59)/2010);
 47. Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce- ekspertyza, Publikacja PARP, Warszawa 2011;
 48. Opis przedmiotu zamówienia na rynku IT (Temidium, Nr1(62)/2011);
 49. Sprzeciw wykonawcy (Przetargi Publiczne, Nr 1/2011);
 50. Rozwiązania równoważne Część I i Część II (Zamówienia Publiczne Doradca 3/2011; 4/2011);
 51. Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Temidium Nr 3(64)/2011);
 52. Pełnomocnictwo a prawo zamówień publicznych (Temidium Nr 4(65)/2011);
 53. Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego a jego udział w wykonaniu zamówienia (Temidium, 5(66)/2011);
 54. Siła Wyższa (Przetargi Publiczne Nr 6(67)/2011);
 55. Partnerstwo publiczno-prywatne a zamówienia publiczne (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 7/2011);
 56. Budowa szpitala w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 10/2011);
 57. Dochodzenie zwrotu zatrzymanego wadium (Temidium, Nr 1(67)/2012);
 58. Nowelizacja ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a zamówienia publiczne (Temidium Nr 2(68)/2012);
 59. Opis przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu IT (Zamówienia Publiczne Doradca nr 4/2012);
 60. Czy będzie łatwiej uzyskać zamówienie (Przetargi Publiczne Nr 4/2012);
 61. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 6/2012);
 62. Co zrobić z ofertą zawierającą zbyt wysoką cenę (Przetargi Publiczne nr 6/2012);
 63. Quasi-protest (Przetargi Publiczne Nr 8/2012);
 64. Czy oceniać zasadność wykluczenia (Przetargi Publiczne Nr 9/2012);
 65. Stosowanie art. 24 ust. 1 pkt. 1a Pzp w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (Zamówienia Publiczne Doradca Nr 9/2012);
 66. Czy art. 46 ust. 4a pzp spełnił swoją rolę w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym i jest przez zamawiających stosowany zgodnie z założeniami które przyświecały jego wprowadzeniu do ustawy (Przetargi Publiczne nr 10/2012);
 67. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym (Temidium Nr 4(70)2012);
 68. Formy uczestnictwa w postępowaniu (Przetargi Publiczne nr 12/2012);
 69. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - szansa czy zagrożenie (Temidium nr 1(72)/2013);
 70. Nowelizacja okiem praktyka (Przetargi Publiczne nr 2/2013);
 71. Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt. 1 a pzp (Przetargi Publiczne nr 2/2013);
 72. Kiedy występujące pomiędzy wykonawcami powiązania nie będą prowadziły do zachwiania uczciwej konkurencji? (Przetargi Publiczne 3/2013);
 73. Rozstrzygnięcia odwołań (Vademecum Przetargów Publicznych, kwiecień-czerwiec 2013);
 74. Koszty odwołania i sposób ich rozliczenia (Vademecum Przetargów Publicznych, kwiecień-czerwiec 2013);
 75. Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Vademecum Przetargów Publicznych, kwiecień-czerwiec 2013);
 76. Dialog techniczny krok po kroku (Przetargi publiczne nr 5/2013);
 77. Jak potwierdzić udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego? (Przetargi publiczne nr 7/2013);
 78. Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.? (Przetargi publiczne nr 7/2015);
 79. Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda (Przetargi publiczne nr 9/2015);
 80. Zasoby ekonomiczne podmiotu trzeciego (Przetargi publiczne nr 10/2015);
 81. Gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum (Przetargi publiczne nr 12/2015);
 82. Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro? (Przetargi Publiczne nr 1/2016);
 83. Nowe kwoty progowe w zamówieniach (Przetargi publiczne nr 2/2016);
 84. Uzasadnienie zastrzeżenia (Przetargi publiczne nr 6/2016);
 85. Kryteria oceny ofert - najważniejsze zmiany (Przetargi publiczne nr 9/2016);
 86. Jakie są wady i zalety pozaustawowego zlecania usług społecznych poniżej progu unijnego? (Przetargi Publiczne nr 12/2016);
 87. Kara umowna a odszkodowanie (Przetargi Publiczne nr 5/2017);
 88. Self - cleaning w orzecznictwie (cz. 1) (Przetargi publiczne nr 7/2017);
 89. Self - cleaning w orzecznictwie (cz. 2) (Przetargi publiczne nr 9/2017);
 90. W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia? (Przetargi Publiczne nr 10/2017);
 91. Zasoby podmiotów trzecich a kryteria selekcji (Przetargi Publiczne nr 7/2018);
 92. Perspektywa zmian (Monitor Zamówień Publicznych nr 8/2018);
 93. Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Zamówienia Publiczne Doradca nr 10/2018)
 94. Dominacje i zależności między spółkami w kontekście art. 22 i 22a Pzp (Monitor Zamówień Publicznych nr 10/2018)
ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282