rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Informacja o wyroku KIO

28-12-2021

W ostatnim czasie został wydany wyrok KIO 3037/21, oddalający odwołanie Wykonawcy, który zarzucił Zamawiającemu m.in. nieprawidłowe odrzucenie jego oferty z uwagi na brak wskazania w formularzu oferty typu oferowanego urządzenia. W orzeczeniu Izba całkowicie podzieliła argumentację Zamawiającego, którego stanowisko popierał Przystępujący reprezentowany przez Kancelarię ISK. Zachęcamy Państwa do lektury całego uzasadnienia, w którym Izba zaprezentowała bardzo racjonalne stanowisko w przedmiocie istnienia podstaw do odrzucenia oferty w przypadku braku jednoznacznego wskazania przez wykonawcę typu/modelu oferowanych urządzeń, w przypadku, gdy zamawiający wymagał określenia ww. parametrów w ofercie.

Należy podzielić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, że „treść oferty Odwołującego powinna być porównana z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, chodzi o merytoryczny aspekt zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia, w tym co do przedmiotu i innych elementów, które są istotne dla wykonania zamówienia w stopniu zaspokajającym opisane przez Zamawiającego oczekiwania”.

Izba słusznie uznała również, że „Zamawiający jest obowiązany do równego traktowania wykonawców i oceniać na równych zasadach złożone w postępowaniu dokumenty. Nie może być stawiany w sytuacji, że miałby się domyślać i uzupełniać ofertę o brakujące oświadczenia woli wykonawcy, w tym samodzielnie dokonywać wyboru, które z oznaczeń licznika jest właściwe (…). To obowiązkiem wykonawcy jest złożyć ofertę, w której są złożone wymagane w SWZ oświadczenia woli i z której jednoznacznie wynika, jaki konkretnie produkt jest przez niego zaoferowany i jaki zostanie przez niego dostarczony, jeżeli umowa o zamówienie zostanie z nim zawarta”.

Powyższe twierdzenia Izby w pełni odzwierciedlają stanowisko zaprezentowane przez radców prawnych Irenę Skubiszak-Kalinowską oraz Roberta Piątkowskiego w treści pisma złożonego w imieniu Przystępującego oraz podczas rozprawy.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282