rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Sukces Kancelarii przed KIO

20-12-2021

W postępowaniu na usługę utrzymania obiektów GDDKiA. W wyroku z dn. 13.09.2021 r. w sprawie KIO 2192/21, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy, całkowicie podzielając argumentację Klienta Kancelarii ISK, przystępującego po stronie zamawiającego.
W przedmiotowej sprawie odwołujący się wykonawca kwestionował ofertę naszego Klienta twierdząc, iż zawiera ona rażąco niskie istotne części składowe ceny, uzasadniające wystosowanie wezwania do wyjaśnień.
Skład orzekający zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Kancelarię ISK, że w przypadku, gdy nie występują przesłanki do obligatoryjnego wystosowania wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, ciężar dowodu, iż zamawiający powinien wszcząć procedurę wyjaśniającą, spoczywa na wykonawcy żądającym jej przeprowadzenia. Modyfikacja rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym wynikająca z art. 537 ustawy pzp związana jest ze stwierdzeniem rażąco niskiej ceny w ofercie, co w przypadku braku wystosowania wezwania do wyjaśnień nie ma miejsca. Zgodnie bowiem z dominującym poglądem w doktrynie i orzecznictwie, dopiero wezwanie do wyjaśnień statuuje domniemanie wystąpienia rażąco niskiej ceny. W związku z tym, to odwołujący się wykonawca powinien był wykazać wystąpienie przesłanek uzasadniających skierowanie takiego wezwania – w tym przypadku winien był udowodnić, iż istotne części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego warunkami. Izba potwierdziła w tym względzie naszą ocenę, że odwołujący się wykonawca nie sprostał temu zadaniu. W szczególności, za błędną argumentację uznano samo procentowe porównanie poszczególnych cen jednostkowych zaproponowanych przez obu wykonawców, czy porównanie cen zaoferowanych przez przystępującego w ramach poszczególnych zadań. Takie uproszczone działanie w żaden sposób nie obrazuje, zdaniem Izby, prawidłowości, czy też nieprawidłowości w dokonaniu kalkulacji ceny, ani nie może przesądzić o ich realności, bądź rynkowości. W słusznej ocenie składu orzekającego, ceny jednostkowe oraz ceny ofert każdy z wykonawców kalkuluje uwzględniając indywidualne czynniki i to one w głównej mierze decydują o tym, czy cena została zaniżona w sposób rażący. Dodatkowo sam zamawiający w toku postępowania odwoławczego przyznał, że nie powziął żadnych wątpliwości co do istotnych elementów składowych ceny przystępującego, co stanowiło istotną okoliczność dla oceny całokształtu sprawy.
Przystępującego w postępowaniu odwoławczym reprezentowały r. pr. Irena Skubiszak–Kalinowska oraz r. pr. Anna Jawor.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282