rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Wniesienie skargi kasacyjnej

08-09-2021

ISK Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska stanęła przed ważnym wyzwaniem i w imieniu Klienta złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego na wyrok Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej terminu związania ofertą. Tym samym Klient Kancelarii skorzystał z uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok tzw. sądu zamówień publicznych, które przysługuje stronom postępowania odwoławczego od 1 stycznia 2021 r.

 

Sprawa dotyczyła istotnych zagadnień prawnych: możliwości przedłużenia terminu związania ofertą, który już upłynął oraz rozstrzygnięcia, czy zgodnym z zasadą proporcjonalności jest odrzucenie oferty wykonawcy, który dokonał przedłużenia terminu związania ofertą z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego mu terminu w wezwaniu.

 

Zarówno na etapie postępowania odwoławczego przed KIO, jak i postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym, Kancelaria stała na stanowisku, iż nieznaczne opóźnienie w wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w sytuacji zapewnienia ciągłego zabezpieczenia oferty wadium, nie uzasadnia odrzucenia oferty wykonawcy. Takie działanie zamawiającego, w ocenie Kancelarii, jest wyrazem zbytniego formalizmu oraz jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności, skoro wykonawca jednoznacznie (choć z pewnym opóźnieniem) wyraża wolę zawarcia umowy z zamawiającym, a opóźnienie to w żaden sposób nie wpływa na tok toczącego się postępowania (zamawiający pierwszą decyzję w tym względzie podjął po upływie miesiąca).

 

Skład orzekający KIO oraz Sądu Okręgowego nie podzielił jednak stanowiska Kancelarii, opierając się przede wszystkim na poglądzie, iż termin związania ofertą, który upłynął, nie może zostać przedłużony. Składy orzekające obu instancji pomijały zupełnie fakt, że wykonawca z kilkudziesięciogodzinnym opóźnieniem wyraził jednoznaczną wolę przedłużenia terminu związania ofertą, co nie zaburzyło w żaden sposób procedowania postępowania przez zamawiającego, a przepis ustawy, nakazujący odrzucenie oferty, dotyczy faktycznego braku zgody, a nie opóźnienia w jej wyrażeniu.

 

Nie zgadzając się z tak formalnym podejściem do interpretacji przepisów i mając na względzie zasadę proporcjonalności Kancelaria ISK złożyła skargę kasacyjną do SN. Klienta w tej sprawie reprezentują r.pr. Irena Skubiszak-Kalinowska oraz r.pr. Anna Jawor.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282