rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Sukces przed KIO

27-08-2021

Sukces ISK Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu na dostawę systemu IT. W wyroku w sprawie KIO 2091/21, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy, całkowicie podzielając argumentację Zamawiającego, reprezentowanego przez Kancelarię ISK.

Skład orzekający potwierdził prawidłowość czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego ze względu na rażąco niską cenę oraz niezgodność oferty z warunkami zamówienia.

W przedmiotowej sprawie wykonawca wezwany do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny stwierdził, iż nie ma obowiązku tłumaczenia się z modelu cenowego stosowanego przez jego podwykonawcę, co Izba uznała za odmowę udzielenia wyjaśnień. KIO podzieliła stanowisko prezentowane przez Kancelarię na rozprawie, że Odwołujący nie powinien zasłaniać się sposobem obliczenia ceny przyjętym przez podwykonawcę, bez szczegółowego uzasadnienia, co wchodzi w skład ceny i jakie podstawy zostały przyjęte przy jej skalkulowaniu. Takie postępowanie wykonawcy, zdaniem składu orzekającego, uniemożliwia zamawiającemu weryfikację prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej, ale również nie prowadzi do obalenia domniemania, że zaoferował rażąco niską cenę. W ocenie Izby, bez względu na to, czy wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie, czy przy pomocy podwykonawców, jest on zobowiązany wytłumaczyć na wezwanie zamawiającego, w jaki sposób została dokonana kalkulacja poszczególnych elementów składowych ceny wraz z przedstawieniem dowodów.

KIO przyznała również rację Zamawiającemu, że ze złożonych przez odwołującego wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wynikała niezgodność z warunkami zamówienia zaoferowanego systemu. Wykonawca w ramach wyjaśnień oświadczył, iż oferowane oprogramowanie aktualnie wdraża w jednej z jednostek Zamawiającego i w tej okoliczności upatrywał możliwość znaczącego obniżenia ceny. Analizując zebrany materiał dowodowy, KIO potwierdziła ocenę Zamawiającego, że nie tylko oferowany przez odwołującego system nie spełnia warunków zamówienia, ale także model współpracy (oparty o subskrypcję) jest sprzeczny z projektowanymi postanowieniami umowy przewidzianymi w postępowaniu.

Izba ponadto potwierdziła, że zarzut zaniechania odrzucenia oferty z uwagi na popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji wymaga wskazania konkretnego czynu, który jest wykonawcy przypisywany. Wymaga to ustalenia przez odwołującego, na czym określone działanie polegało oraz zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu. W ocenie KIO, brak sprecyzowania w zarzucie czynu nieuczciwej konkurencji powoduje jego bezprzedmiotowość.

Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym reprezentowały r.pr. Irena Skubiszak – Kalinowska oraz r.pr. Anna Jawor.

 

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282