rot

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Adres:
ul. Narbutta 40 lok. 12, 02-541 Warszawa

Telefon:

(22) 898 - 83 - 70
(22) 898 - 83 - 71

Fax: (22) 898 - 83 - 72
E-mail:

NIP:

527-117-50-33|
REGON: 011970282

Aktualności

Sukces przed KIO

08-06-2021

24 maja br. został wydany wyrok KIO 959/21; KIO 1205/21, oddalający odwołanie Wykonawcy, który zarzucił Zamawiającemu m.in. brak podziału zamówienia na części. W orzeczeniu Izba całkowicie podzieliła argumentację Zamawiającego, reprezentowanego przez Kancelarię ISK. W odniesieniu do podziału zamówienia na części, zarzuty Odwołującego dotyczyły podziału jakościowego (rodzaje usług) oraz ilościowego (zakres terytorialny). Zachęcamy Państwa do lektury całego uzasadnienia, w którym Izba zaprezentowała bardzo racjonalne stanowisko w przedmiocie braku obowiązku podziału zamówienia na części, przytaczając poniżej niektóre z tez.

 

W przedmiocie samego uzasadnienia braku podziału Izba bardzo trafnie skonstatowała, iż „Zamawiający podejmując decyzję o przeprowadzeniu postępowania (…) ma bowiem obowiązek zbadać, czy przedmiot zamówienia jest podzielny, czy podział zamówienia na części znajduje swoje racjonalne uzasadnienie i czy podział zamówienia przyniesie lub może przynieść wymierne korzyści finansowe. Decyzja zamawiającego musi również uwzględniać sytuację podmiotową wykonawców, tj. zamawiający zobowiązany jest zbadać, czy jego decyzja nie naruszy zasady wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 Pzp (…)”. Izba podkreśliła przy tym, że zasady tej „nie można postrzegać w ten sposób, że dogodne dla wykonawców warunki wykonania zamówienia czy jego zakres mogą przysłonić uzasadnione potrzeby zamawiającego (…). Sam fakt, iż przedmiot zamówienia jest podzielny biorąc pod uwagę poszczególne jego elementy składowe, tj. usługi składające się na przedmiot zamówienia oraz jego różny zakres terytorialny, nie oznacza, że podział zamówienia na części będzie uzasadniony pod względem celowości realizacji danego zamówienia jako celu publicznego, rozumianego jako realizacja obiektywnych potrzeb ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, jakiemu ma służyć wykonanie danego zamówienia”.

 

W odniesieniu do podziału zamówienia pod względem terytorialnym, Izba uznała, że „w sytuacji, w której Zamawiający posiada urządzenia o różnym stopniu zużycia i eksploatacji, o różnym stopniu kosztowności, a dysponuje jednym budżetem przeznaczonym na realizację całości zamówienia, podział taki rodzi znaczne trudności techniczne i organizacyjne”. Odnosząc się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego Izba podkreśliła dodatkowo, że „podział usług na kilku wykonawców, na kilka umów, generuje zwielokrotnienie u Zamawiającego kosztów stałych, związanych z obsługą każdej umowy (…). Za brakiem podziału zamówienia na części przemawia również konieczność zapewnienia jednolitej obsługi zamówienia bez szkody dla interesów Zamawiającego, czy też konieczność uniknięcia sporów dotyczących wzajemnych roszczeń wykonawców realizujących różne usługi na tym samym obiekcie”.

 

Powyższe twierdzenia Izby w pełni odzwierciedlają stanowisko zaprezentowane przez radców prawnych Irenę Skubiszak-Kalinowską oraz Roberta Piątkowskiego w treści pisma złożonego w odpowiedzi na odwołanie oraz podczas rozprawy.

ul. Narbutta 40 lok. 12
02-541 Warszawa
Telefony:

Fax:
22 898 83 70
22 898 83 71
22 898 83 72
NIP:
Regon:
527-117-50-33
011970282